DSpace Repository

Browsing Volume 026 (2016) by Issue Date

Browsing Volume 026 (2016) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Balvín, Jaroslav (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  V důsledku společenských proměn se i učitelé ocitají v situacích, které jako profesionálové musí řešit. K těmto pedagogickým situacím (a často je můžeme nazvat i situacemi speciálněpedagogickými) se musí tito pedagogové ...
 • Straussová, Romana (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  This article is concerned with problem of parenthood of a child with mental handicap and the problem of anticipation and participation. It traces the attitudes of parents in their difficult life situation and their strategies ...
 • Lipnická, Milena (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  The article describes the legal framework and statistical data on personnel provision and the views of preschool teachers in the field of logopedic care for children at nursery schools. The findings presented are based on ...
 • Vlachová, Zuzana (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Článek popisuje a shrnuje dosavadní významné zkušenosti, pokroky a výsledky z oblasti výzkumu muzikoterapie u jedinců s autismem, a to především ze zahraničních zdrojů. Shrnuje zjištění doposud provedených zahraničních ...
 • Dydňanská, Radka (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Předkládaný článek seznamuje s problematikou týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). Klade důraz na možnost přenosu syndromu CAN mezi generacemi. V úvodu jsou citovány statistické údaje o nejčastějších ...
 • Šotolová, Eva (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  The text looks at some approaches in the area of education of minorities with a focus on the Roma national minority in the Czech and Slovak republics. Ithighlights affirmative approaches in education and applying the ...
 • Lachmanová, Denisa; Okrouhlíková, Lenka (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  This article presents information about the results of a research project into Czech sign language aimed at role switching, for which in line with the terminology used in studies abroad - we can also use the term “constructed ...
 • Václavková, Alice (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
 • Jančaříková, Kateřina (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  V příspěvku jsou nastíněny vybrané důsledky odcizování člověka přírodě. Dopady odci- zování člověka přírodě jsou dnes vnímány jako problémy nejen environmentalisty, neboť zasahují do mnoha oblastí, včetně pedagogiky a ...
 • Kantor, Jiří (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Tématem příspěvku je představení specifik interakce mezi učiteli a žáky s těžkým kom- binovaným postižením. Tato specifika jsou prezentována ze dvou odlišných hledisek, které autor označuje jako vertikální a horizontální ...
 • Růžička, Michal (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  V posledních dvaceti letech se událo mnoho změn, které mají vliv na speciálněpedago- gický obor etopedie. V prvé řadě to byly změny legislativní (zákon o sociálních službách, zákon o sociálněprávní ochraně dětí a jeho ...
 • Jindrová, Alena (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Článek se zabývá nejdůležitějšími změnami ve školství v době Protektorátu Čechy a Morava. Na příkladu dnešního Havlíčkova Brodu, tehdy Německého Brodu,1 je popsáno, jaké prostředky použili nacisté k tomu, aby ...
 • Hui, Wen Kuo (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Abychom pochopili postavení speciálního vzdělávání na Tchaj-wanu, nejprve popíšeme tamní vzdělávací systém. Poté se zaměříme na vývoj speciálního vzdělávání na Tchaj-wanu, který lze rozdělit do pěti fází: fáze založení ...
 • Jančaříková, Kateřina (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Domácí (individuální) vzdělávání je alternativní formou vzdělávání, kterou český vzdě- lávací systém v současné době umožňuje po celou dobu povinné školní docházky. Domácí vzdělávání poskytuje možnost individualizace ...
 • Cikrt, Tomáš (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Medicína je obor založený na vědeckém poznání, přesto mnozí lékaři praktikují tzv. alternativní léčebné postupy. Na rozdíl od laických šarlatánů obvykle neohrožují zdraví a životy svých pacientů, neboť jsou vázáni svými ...
 • Titzl, Boris (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Inkluze, které rozumíme jako zahrnutí a postupné vrůstání jednotlivce do společenského celku, je ve školském prostředí bohužel zúžena jen na vřazení zdravotně postiženého či sociálně znevýhodněného žáka do hlavního ...
 • Hrubešová, Ivana (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Příspěvek je zaměřen na re/prezentaci osob se zdravotním postižením v českém hraném filmu v letech 1898–1993. Bylo využito přístupu faktografické rešerše, která byla realizována pro- střednictvím obsahové analýzy s cílem ...
 • Kozel, Václav (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Zkušenost člověka nacházejícího se v mimořádné životní situaci je nepřenositelná. Ani popisy v učebnicích ji nemohou plastickým způsobem přiblížit tak, aby laik – v tomto případě i specialista zabýva- jící se určitým typem ...
 • Pešák, Milan; Verner, Břetislav (Univerzita Karlova v Praze, 2016)
  Článek představuje moderní kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, které zpří- stupňují psanou informaci. Jsou zde popsány počítače s hlasovým nebo hmatovým výstupem, braillský zobrazovač a kamerové lupy. V závěru článek ...

Search DSpace


Browse

My Account